Wchodzimy na nowy poziom!

Podejmujemy wysiłki zmierzające do wydania 36 podręczników formacyjnych, które będą służyć wspólnotom naszej diecezji.
Jeszcze w tym roku jeżeli pozyskamy środki finansowe planujemy wydać:
1) REO - Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (podręcznik uczestnika + podręcznik animatora),
2) Studium Ewangelii (podręcznik uczestnika + podręcznik animatora).

Powstaje Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica jej cele to::

 • rozpowszechnianie idei i nauki Kościoła katolickiego,
 • wspomaganie rozwoju sys­temu edukacji,
 • finansowe wspieranie działań Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej,
 • kształtowanie wzorców, a także pracę doktrynalną z zakresu teologii i duszpasterstwa,
 • organizowanie i finansowanie spotkań, konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów, rekolekcji Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym,
 • wspieranie inicjatyw lokalnych grup i dzieł Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym,
 • utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami, szczególnie z Krajowym Zarządem Odnowy w Duchu Świętym oraz Międzynarodowymi Służbami Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS),
 • wspieranie wyjazdów o charakterze ewangelizacyjnym i misyjnym,
 • realizowanie wszelkich działań w zakresie i na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie oraz wspieranie wydawnictw katolickich,
 • wydawanie książek oraz materiałów elektronicznych promujących idee i naukę Kościoła katolickiego,
 • upowszechnianie kultury, sztuki, oraz tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
 • inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć polegających na organizowaniu i prowadzeniu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • budowa oraz prowadzenie domu rekolekcyjnego,
 • organizowanie rekolekcji oraz wypoczynku zimowego i letniego,
 • przyznawanie stypendiów na pokrycie kosztów nauki i formacji ludzkiej oraz duchowej w kraju i za granicą,
 • roz­wój kul­tury, sportu i tury­styki oraz ochrona dzie­dzic­twa narodowego,
 • roz­wój rynku pracy w oparciu o rozwój talentów,
 • roz­wój i wspie­ra­nie przedsiębiorczości i konkurencyjności,
 • wdra­ża­nie inno­wa­cji bazujących na wiedzy,
 • prze­ciw­dzia­ła­nie wyklu­cze­niu społecznemu,
 • działania na rzecz pod­no­sze­nia jako­ści ochrony zdrowia,
 • budo­wa­nie spo­łe­czeń­stwa obywatelskiego,
 • zapobieganie pato­lo­giom w życiu publicznym,
 • pro­mo­wa­nie idei par­ty­cy­pa­cji społecznej,
 • upo­wszech­nia­nie dobrych prak­tyk we współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej,
 • utrzymanie związku z Polską rodaków zamieszkałych za granicą poprzez rozszerzenie kontaktów, działania edukacyjne, wydawnicze oraz organizowanie pobytu,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami w zakresie realizacji celów statutowych.


Wszystkich, którzy zechcą wesprzeć dzieła Odnowy w naszej diecezji zachęcamy do wzięcia udziału w zrzutce:


Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu