Wydarzenia

Najważniejsze wydarzenia z życia wspólnot w Archidiecezji Lubelskiej

I. Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica.
W trosce o dobro oraz udany wyjazd Klientów, jak również zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dz. U. z 2017r. oraz z art. 394 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dz. U. Nr. 16, poz. 93 z późn. Zm.), prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa. Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Fundacje Nowa Pięćdziesiątnica oznacza jednocześnie, iż wyrażają Państwo zgodę, aby niniejsze Warunki Uczestnictwa są częścią umowy, czyli prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego o świadczenie usług turystycznych, wypełnionego na stronie internetowej Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica www.odnowa.lublin.pl.


II. Postanowienia Ogólne.
1. Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica z siedzibą pod adresem ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin, posiadająca NIP: 7123368540, REGON: 380019960 oraz KRS: 0000728165 – zwanego w dalszej części Biurem lub Organizatorem. Wyżej wymieniona Fundacja jest organizatorem turystyki w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych (dz. U. z 2017r. poz. 2361).
2. Niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica zwane dalej Warunkami Uczestnictwa, stanowią integralną część Formularza zgłoszeniowego, który jest umową o świadczenie usług turystycznych, zawieranej z Biurem. Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych i sprzedawanych z ramienia Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica.

III. Definicje.
1. Określenia użyte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa należy rozumieć następująco:
a) Organizator – Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica z siedzibą pod adresem ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin, używająca nazwy Fundacja;
b) Impreza - impreza turystyczna organizowana przez Fundację Nowa Pięćdziesiątnica, sprzedawana poprzez dowolny kanał sprzedaży (osobisty, telefoniczny, internetowy);
c) Impreza Grupowa – impreza turystyczna organizowana przez Fundację Nowa Pięćdziesiątnica dla określonej liczby osób, po uzgodnionej cenie, w ściśle określonym terminie, zgodnie z określonym programem i świadczeniami, zlecona przez zleceniodawcę z zewnątrz (np. agenta, przedsiębiorstwo, parafię, szkołę lub stowarzyszenie) bądź organizowana do sprzedaży z wolnej akwizycji;
d) Warunki Uczestnictwa – Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Fundację Nowa Pięćdziesiątnica w brzmieniu aktualnie obowiązującym, które stanowią regulamin wyjazdu;
e) Klient - osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o imprezę turystyczną poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na rzecz swoją lub na rzecz innej osoby lub grupy osób, a zawarcie takiej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, osoba, na rzecz, której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową;
f) Umowa – formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.odnowa.lublin.pl, który stanowi umowę o świadczenie usług turystycznych, zawieraną pomiędzy Klientem a Organizatorem, której integralna częścią są każdorazowo postanowienia formularza zgłoszeniowego, potwierdzenia rezerwacji oraz Warunków Uczestnictwa;
g) Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia np. wojna, rebelia, rewolucja, powstanie, wojskowy lub niezgodny z prawem zamach stanu, akty terrorystyczne, sankcje rządowe, blokada, embargo, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, sztorm, huragan lub inne katastrofy naturalne;
h) Wycieczki Fakultatywne – wycieczki wykupywane dodatkowo, niezależnie od wykonywanej umowy w docelowym kraju pobytu;
i) Transport - przewóz uczestników imprezy turystycznej dowolnym środkiem transportu z Polski do miejscowości docelowej pobytu oraz z miejscowości pobytu do Polski oraz przewozy służące realizacji programu w kraju docelowym;
j) Potwierdzenie Rezerwacji – dokument w formie elektronicznego potwierdzenia zwrotnego na adres email podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym potwierdzający fakt zawarcia umowy bezpośrednio pomiędzy Klientem a Organizatorem poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

IV. Zawarcie umowy między Klientem a Biurem.
1. Stronami umowy, czyli prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego o udział w imprezie turystycznej, organizowanej przez Fundację Nowa Pięćdziesiątnica są: 1) Klient oraz 2) Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica, zwana także Biurem lub Organizatorem.
2. Rodzaj i zakres świadczeń prezentowanych w materiałach Biura, w szczególności na stronie internetowej www.odnowa.lublin.pl stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i same z siebie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
3. Przed zawarciem umowy, czyli prawidłowym wypełnieniem formularza zgłoszeniowego Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie opisów i danych zawartych na stronie internetowej, w katalogach lub materiałach reklamowych, o każdorazowej zmianie Klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy, czyli prawidłowym wypełnieniem formularza zgłoszeniowego.
4. Klient, po zapoznaniu się z materiałami informacyjnymi i reklamowymi Organizatora, dostępnymi w aktualnym katalogu i na stronie www.odnowa.lublin.pl oraz ewentualną informacją dodatkową, o której mowa w pkt 3 powyżej, z chwilą wypełnienia formularza zgłoszeniowego dokonuje zgłoszenia. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili akceptacji oferty przez Organizatora. W momencie zawarcia umowy poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego z Organizatorem, Klient deklaruje jednocześnie, iż stan jego zdrowia umożliwia mu pełną realizację programu Imprezy.
5. W ramach imprez turystycznych organizowanych przez Fundację Nowa Pięćdziesiątnica istnieje możliwość realizacji wymagań specjalnych Klienta, dotyczących na przykład: typu pokoju, piętra pobytu czy widoku na morze lub góry, wyznaczonego miejsca w środku transportu. Świadczenia te mogą być jednak dodatkowo płatne i muszą zostać zaakceptowane przez Biuro. W przypadkach uzasadnionych technicznymi i logistycznymi możliwościami Organizatora, może on odmówić wykonania wymagań specjalnych.

V. Osoba dokonująca rezerwacji.
1. Klient dokonujący rezerwacji przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkie osoby wymienione przez niego w zgłoszeniu. Klient dokonujący rezerwacji jest także odpowiedzialny za informowanie pozostałych zapisanych w zgłoszeniu osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej. Osoba dokonująca rezerwacji musi być osobą pełnoletnią.
2. W przypadku imprez grupowych, osoba dokonująca rezerwacji, bierze na siebie odpowiedzialność za poinformowanie całej grupy o szczegółach imprezy turystycznej, w szczególności o przepisach paszportowych, wizowych i zdrowotnych kraju docelowego. Z drugiej strony Biuro zobowiązuje się - na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy – dostarczyć pocztą tradycyjną lub na adres mailowy osoby dokonującej rezerwacji informację na temat szczegółów wyjazdu.

VI. Cena imprezy, warunki zapłaty, zmiana ceny, paszport i wizy.
1. Wszystkie ceny są cenami umownymi. W ramach uiszczonej ceny Klient ma prawo wyłącznie do świadczeń gwarantowanych postanowieniami umowy, którym jest formularz zgłoszeniowy.
2. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń i innych związanych z przygotowaniem własnym uczestnika do udziału w imprezie, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na każdym uczestniku imprezy. Każdy z uczestników wyjeżdżających poza terytorium państw Unii Europejskiej i Europejski Obszar Gospodarczy musi posiadać ważny paszport. Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Szczegóły dotyczące wiz oraz terminów ważności dokumentów podawane będą przy poszczególnych imprezach w momencie zawarcia umowy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny imprezy przed datą wyjazdu z tytułu wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak usługi lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; wzrostu kursów walut. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona. W przypadku, gdy po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej nastąpi obniżka kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak usługi lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; obniżka kursów walut, Klient ma prawo do obniżki ceny imprezy.
4. Wysokość zaliczki określona jest w formularzu zgłoszeniowym. Jeżeli zgłoszenie następuje w terminie więcej niż 180 dni od rozpoczęcia imprezy turystycznej, kwota zaliczki wynosi 30% ceny imprezy. Zaliczka winna wpłynąć na wskazany rachunek bankowy w ciągu 24 godzin od momentu zawarcia umowy, czyli prawidłowego uzupełnienia formularza zgłoszeniowego.
5. Całość opłaty za imprezę turystyczną, z uwzględnieniem wpłaconej wcześniej zaliczki, winna wpłynąć do kasy na wskazany rachunek bankowy Organizatora, najpóźniej na 35 dni przed datą wyjazdu. Przy rezerwacji dokonywanej na mniej niż 35 dni przed wyjazdem, pełną kwotę za imprezę turystyczną należy wpłacić w ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia z winy Klienta i anulowania nie opłaconej w pełnym zakresie rezerwacji. Dla swojej skuteczności odstąpienie od umowy przez Organizatora wymaga wyznaczenia Klientowi dodatkowego, co najmniej 3 dniowego terminu, w żadnym jednak razie termin ten nie może upłynąć później niż w dniu rozpoczęcia imprezy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Organizatora z winy Klienta postanowienia pkt IX ust 1-2 stosuje się odpowiednio.

VII. Zmiany i rezygnacja z imprez przed wyjazdem - z powodu okoliczności niedotyczących Klienta.
1. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg Imprezy zgodnie z Umową. W przypadku niewykonania usług przewidzianych w Umowie, a stanowiących istotną część programu Imprezy, Organizator jest zobowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.
2. O wszystkich istotnych zmianach warunków umowy z Klientem i wynikających z ich wprowadzenia uprawnieniach, Organizator ma obowiązek powiadomić Klienta niezwłocznie po otrzymaniu informacji na ten temat. Klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu od Organizatora informacji w tym zakresie poinformować Organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od umowy.
3. Jeżeli zmiana programu lub zakresu świadczeń, o której mowa w pkt. 2, dotyczy usług stanowiących istotną część umowy, a wykonanie świadczeń zastępczych, jest niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie.
4. W przypadku niemożności wykonania świadczenia zastępczego Klient nie może ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli niemożność ta spowodowana była wyłącznie przez: a) działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć; b) siłę wyższą.
5. Realizacja wszystkich imprez turystycznych oferowanych przez Organizatora jest uzależniona od liczby zgłoszeń. Organizator ma prawo odwołać imprezę turystyczną z powodu braku wystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli liczba uczestników jest mniejsza niż 50 w przypadku imprez autokarowych. Klienci, którzy dokonali rezerwacji, muszą zostać powiadomieni o odwołaniu imprezy najpóźniej na 7 dni przed planowanym wyjazdem.

VIII. Zmiany i rezygnacja z imprez przed wyjazdem - z powodu okoliczności leżących po stronie Klienta
1. Zmiana przez Klienta zakupionej Imprezy turystycznej wymaga złożenia przez niego pisemnego oświadczenia lub w formie elektronicznej, dostarczonego na adres: Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica z siedzibą pod adresem ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin lub . Klient, który po zawarciu umowy, czyli prawidłowo wypełnionym formularzu zgłoszeniowym chce dokonać zmiany uczestników imprezy jest zobowiązany, poinformować Biuro o zmianach najpóźniej na 30 dni przed planowaną datą wyjazdu oraz uiścić na rzecz Biura kwotę odpowiadającą wysokości poniesionych przez Biuro kosztów zmiany osoby uczestnika.
2. Zmiana osoby uczestnika Imprezy możliwa jest wyłącznie wówczas, gdy nowy uczestnik spełnia warunki udziału w imprezie turystycznej.
3. W przypadku przeniesienia uprawnień i przejęcia obowiązków uczestnika imprezy na inną osobę, za nieuiszczoną część ceny oraz koszty poniesione przez Organizatora w związku ze zmianą uczestnika, Klient oraz osoba przejmująca uprawnienia odpowiadają solidarnie.

IX. Rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej
1. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Biura, Biuro uprawnione jest do żądania od klienta zapłaty pełnych kosztów ubezpieczenia oraz kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej.
2. W przypadku, jeżeli Klient uiścił już całość należności za udział w imprezie turystycznej, Biuro zwróci Klientowi kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wpłaconą przez niego kwota a kwotą jaka została zaoszczędzona, w wyniku rezygnacji przez Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej.
3. W przypadku kwestionowania przez Klienta wysokości kosztów jakie udało się zaoszczędzić w wyniku rezygnacji, to Klient powinien przedstawić dowody, że kwota tych kosztów była wyższa.
4. Klient ponosi koszty rezygnacji również, gdy nie stawił się punktualnie w miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej, w czasie podanym w dokumentach podróży lub jeżeli rozpoczęcie przez niego imprezy turystycznej jest niemożliwe ze względu na brak dokumentów, np. paszportu lub niezbędnej wizy.
5. Jeżeli jedna z dwóch osób uczestniczących razem w imprezie rezygnuje z udziału w niej, to druga z tych osób, która podróżować będzie samotnie, zobowiązana jest dokonać opłaty jak za pokój 2-osobowy. W przypadku, jeżeli istnieją takie możliwości, druga z osób, podróżująca samotnie, może wyrazić zgodę na możliwość dokwaterowana do innej osoby tej samej płci lub do uiszczenia opłaty odpowiadającej dodatkowi za pokój jednoosobowy.
6. W przypadku imprez realizowanych samolotem powyższe warunki zmiany i rezygnacji nie znajdują zastosowania. Koszty zmian lub rezygnacji naliczone przez Biuro będą uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika. Przed potwierdzeniem zmiany/rezygnacji należy się skontaktować z Organizatorem w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.

X. Ubezpieczenia i gwarancje
1. Organizator oświadcza, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361) zawarł umowę gwarancji ubezpieczeniowej z TUiR „WARTA” S.A. – WARTA TRAVEL” w zakresie: a) pokrycia kosztów powrotu Klientów z Imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z Imprezy turystycznej w wypadku, gdy Organizator nie zapewnia tego powrotu wbrew obowiązkowi; b) zapewnienia Klientom zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Organizatora lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu Impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana; c) zapewnienia Klientom zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę, odpowiadającą części Imprezy, która nie została zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu.
2. W przypadku uzasadniającym konieczność skorzystania z gwarancji ubezpieczeniowej w zakresie pokrycia kosztów powrotu do kraju należy kontaktować się z Marszałkiem Województwa Lubelskiego. W przypadku konieczności zwrotu wniesionych wpłat w związku z niewykonaniem umowy przez Organizatora należy skontaktować się z TUiR „WARTA” S.A. – WARTA TRAVEL. Na mocy zawartej pomiędzy TUiR „WARTA” S.A. – WARTA TRAVEL i Fundacją Nowa Pięćdziesiątnica umowy generalnej ubezpieczenia każdy uczestnik imprezy turystycznej Biura zgłoszony do TUiR „WARTA” S.A. – WARTA TRAVEL zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem TUiR „WARTA” S.A. – WARTA TRAVEL oraz może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej. Każda osoba uczestnicząca w Imprezie za granicą podlega obligatoryjnemu ubezpieczeniu przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków (do 20 000 PLN) i kosztów leczenia (do 100 000 PLN) na obszarze Europy, na zasadach objętych umową ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń TUiR „WARTA” S.A. Fakultatywnie Klienci mają możliwość wykupienia ubezpieczenia w wariancie wyższym. W razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, należy niezwłocznie osobiście kontaktować się bezpośrednio TUiR „WARTA” S.A. Brak zgłoszenia może skutkować odmową pokrycia kosztów
3. Pakiety ubezpieczeniowe Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica obejmują:
a) Na terenie Polski: NNW 10 000 PLN,
b) Na terenie Europy: KL 100 000 PLN, NNW 20 000 PLN, BP 1 000 PLN.
Klient ma możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia CP, płatnych na terenie Europy dodatkowo.
KL- KOSZTY LECZENIA
NNW – NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
BP- BAGAŻ PODRÓŻNY
CP – CHOROBY PRZEWLEKŁE
c) Ubezpieczenie kosztów rezygnacji klienta z udziału w imprezie turystycznej Biuro, w trosce o bezpieczeństwo finansowe swoich Klientów, oferuje możliwość odpłatnego wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej w firmie TUiR „WARTA” S.A. Jednocześnie Biuro rekomenduje swoim Klientom zawarcie takiej umowy ubezpieczenia, z uwagi na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą uniemożliwić im uczestnictwo w Imprezie.
4. Zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia TUiR „WARTA” S.A. Klient podlegający ubezpieczeniu zwalnia lekarzy leczących Klienta w kraju i za granicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej i zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia przedstawicielom Towarzystwa Ubezpieczeń TUiR „WARTA” S.A.
5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia TUiR „WARTA” S.A. dostępne są na stronie internetowej www.warta.pl, a także w siedzibie Organizatora oraz u jego autoryzowanych agentów. Klient każdorazowo otrzymuje aktualny tekst ww. dokumentu przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej.

XI. Obowiązki i odpowiedzialność Biura po wyjeździe.
1. Organizator zobowiązuje się każdorazowo zrealizować umowę o udział w imprezie turystycznej z zachowaniem należytej staranności i ponosi odpowiedzialność za należyte przygotowanie imprezy, staranny dobór podwykonawców oraz należyte wykonanie świadczeń uzgodnionych w umowie, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361) oraz niniejszych ogólnych warunków.
2. Ponadto Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w szczególności w Konwencji z 17 grudnia 1962r. o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych (Dz. U. z 1999 r. Nr 22, poz. 197), w Konwencji z 12 października 1929r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Dz. U. z 1933 r. Nr 8, poz. 49) wraz z Konwencją z 18 września 1961r. uzupełniającą Konwencję warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny (Dz. U. z 1965 r. Nr 25, poz.167), w Konwencji montrealskiej z 28 maja 1999 r., która została wdrożona we Wspólnocie Europejskiej Rozporządzeniem (WE) nr 2027/97 (zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 889/2002), Rozporządzeniem (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91, w Konwencji ateńskiej z 13 grudnia 1974 r. w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu (Dz. U. z 1987 r. Nr 18, poz. 108) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, w Konwencji z 9 maja 1980 r. o międzynarodowym przewozie kolejowym (COTIF) wraz z załącznikiem A – Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowej przewozu osób i bagażu kolejami (CIV) (Dz. U. z 1985r. Nr 34, poz. 158), zmienioną protokołem oraz poprawkami berneńskimi z dnia 20 grudnia 1990 r. (Dz. U. z 1997r. Nr 37, poz. 225). 4. Aktualnie obowiązujące wersje wyżej powołanych aktów prawnych dostępne są każdorazowo na życzenie Klienta.

XII. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

1. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, iż każdy uczestnik imprezy turystycznej organizowanej przez Biuro jest zobowiązany do:
a) punktualnego przybycia na miejsce zbiórki w dniu wyjazdu lub wylotu (o godzinie i miejscu uczestnicy będą raz jeszcze informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem imprezy) oraz do punktualnego stawiania się na zbiórkach w trakcie Imprezy. W przypadku imprez grupowych o miejscu i godzinie pierwszej zbiórki Biuro informuje Klienta podpisującego umowę o Imprezę grupową,
b) przestrzegania godzin przejazdów lub przelotów w przypadku korzystania z publicznych środków transportu (samolot, pociąg, prom itp.),
c) sprawowania należytej pieczy nad swoim bagażem, z wyłączeniem okresów, kiedy jest on (zgodnie z osobnymi przepisami) oddawany na przechowanie przewoźnikowi (luk bagażowy) lub hotelowi (przechowalnia),
d) niezwłocznego powiadomienia pracownika Biura (pilota lub przewodnika) o fakcie zagubienia lub kradzieży bagażu, rzeczy osobistych bądź dokumentów, albowiem jakakolwiek zwłoka w tej kwestii może utrudnić lub uniemożliwić odnalezienie lub odzyskanie utraconych przedmiotów,
e) przestrzegania reguł postępowania i zachowania ustalanych przez personel przewoźnika oraz pilota, a mających na celu zapewnienie prawidłowej organizacji i przebiegu imprezy, w szczególności dotyczących miejsc i godzin zbiórek,
2. Klient przyjmuje do wiadomości, że pierwszy i ostatni dzień imprezy turystycznej przeznaczony jest na podróż, czyli wylot i przylot/ wyjazd i przyjazd z miejsca przeznaczenia do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej. Długość wypoczynku w tych dniach jest ściśle powiązana z rozkładem lotu/ godziną odjazdu autokaru.

XIII. Reklamacje
1. Jeżeli uczestnik stwierdzi wady imprezy, winien on w pierwszej kolejności niezwłocznie zgłosić przedstawicielowi Biura (pilotowi lub rezydentowi) informację o nienależytym wykonaniu usług, celem usunięcia wady.
2. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi do 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej (w przypadku wniesienia reklamacji u przedstawiciela Biura w trakcie trwania imprezy), a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej do 30 dni od jej złożenia (obowiązuje data otrzymania reklamacji przez Biuro). Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Biuro podroży nie ponosi odpowiedzialności tj. działania lub zaniechania osób trzecich nieuczestniczących w wykonaniu usługi, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, siły wyższej oraz własne działania lub zaniechania uczestnika.
3. W przypadku pozostawienia przez uczestnika posiadanych przezeń przedmiotów w np. hotelu, środku transportu lub innym miejscu, Biuro pośredniczy w ich poszukiwaniu. W razie udzielenia pomocy w poszukiwaniu Biuro ma prawo zażądać od uczestnika środków na pokrycie kosztów poszukiwań i transportu zagubionych rzeczy do siedziby Biura lub miejsca zameldowania uczestnika, z wyłączeniem kosztów własnych Biura.
4. Wszystkie reklamacje (wraz z kopią dokumentu podróży) należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica, ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin.

XIV. Odpowiedzialność przewoźników
1. Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom Konwencji Montrealskiej z 1999r. zgodnie z rozporządzeniem rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźników lotniczych. Reklamacje dotyczące zaginięcia, uszkodzenia lub zniszczenia bagażu w trakcie przewozu lotniczego należy składać pisemnie na adres przedstawicielstwa linii lotniczych, w ciągu 7 dni od odebrania uszkodzonych przedmiotów, a w przypadku zaginięcia przedmiotów w ciągu 21 dni, w obu przypadkach termin liczy się od dnia, w którym bagaż został przekazany do dyspozycji pasażera.
2. Wszelkie szkody w bagażu powstałe przy transporcie autobusowym lub kolejowym, powinny być niezwłocznie zgłoszone obsłudze środka transportu.

XV. Ochrona danych osobowych
1. Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z postanowieniami określonymi w art. 32-36 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica, ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin.
3. Każdy Klient przedkładający administratorowi swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w imprezie turystycznej organizowanej przez administratora jest zobowiązany do przedkładania wyłącznie swoich danych, które są aktualne, kompletne i poprawne. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne przedłożenia przez Klienta danych niezgodnych z tożsamością klienta, danych niepoprawnych, nieaktualnych lub obarczonych jakimkolwiek innym błędem.
4. Jeżeli w związku z przedłożeniem przez Klienta administratorowi danych obarczonych błędem, Administrator poniesie jakiekolwiek straty lub koszty, Klient będzie zobowiązany do zwrócenia wszystkich poniesionych przez administratora kosztów lub zapłaty odszkodowania w związku z zajściem oznaczonego stanu rzeczy powodującego powstanie szkody.
5. W Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica dochodzi do przetwarzania danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług stanowiących przedmiot działalności Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica.
6. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica ma prawo zwrócić się z wnioskiem Administratora o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych (w szczególność o zakres i cel przetwarzanych danych) wskazanego podmiotu przetwarzanych przez oznaczone przedsiębiorstwo. Każda osoba, której dane przetwarza Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica ma prawo do otrzymania kopii danych przetwarzanych przez Administratora. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, osobiście podpisany przez upoważnionego i przesłany na adres siedziby Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica lub skanem na adres: .
7. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica ma prawo otrzymać przetwarzane przez administratora i dotyczące go dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Wskazany podmiot ma prawo przekazać oznaczone dane do innego Administratora, jak również zażądać, aby tj Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica przekazała je w oznaczonym formacie do wskazanego przez podmiot, którego dane dotyczą Administratora.
8. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie powody do ograniczenia przetwarzania.
9. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica na podstawie zgody wyrażonej przez ten podmiot na przetwarzanie, ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica na podstawie zgody wyrażonej przez ten podmiot przetwarzanie danych ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez wskazane przedsiębiorstwo. Dla zapewnienia większej skuteczności sprzeciwu najlepiej, aby został przesłany w formie elektronicznej na adres .
11. Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica ma obowiązek usunąć dane osobowe, gdy doszło do cofnięcia zgody lub gdy zgłosił on prawnie skuteczny sprzeciw, jak i na każde żądanie osoby, której dane dotyczą, gdy przetwarzanie jego danych osobowych nie jest już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane.
12. Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica odpowiada na wnioski i żądania podmiotów, których dane przetwarza w terminie miesiąca od otrzymania wniosku lub żądania. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
13. Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica zapewnia, że powiadamia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych wszystkich uprawnionych odbiorców danych oraz osobę, której dane dotyczą niezwłocznie po dokonaniu wskazanych czynności. Administrator jest zwolniony z obowiązku powiadomienia wskazanych podmiotów (z wyjątkiem osoby, której dane dotyczą) gdy jest to niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.
14. Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica powierza przetwarzanie danych osobowych swoich Klientów podmiotom z którym współpracuje w celu właściwej realizacji imprez turystycznych. Administrator dokonuje powierzenia przetwarzania danych osobowych tylko tym podmiotom, które dają gwarancję przetwarzania danych osobowych z poszanowaniem obowiązujących norm prawnych oraz z którymi zawarł umowę powierzenia przetwarzania. Ewidencję umów powierzenia przetwarzania prowadzi ABI (IOD) Administrator przed przekazanie danych osobowych za granicę dokonuje uprzednio we współpracy z ABI (IOD) analizy ryzyka w celu zbadania adekwatności zabezpieczeń danych do zagrożeń.
15. Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica oświadcza, że w zależności od konieczności dane osobowe, które przetwarza w swoich zbiorach są poddawane pseudonimizacji w celu właściwego zabezpieczone przed ich pozyskaniem przez nieuprawnione osoby trzecie.
16. W przypadku gdy Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica nie odpowie na wniosek osoby, której dane dotyczą w ustawowo oznaczonym terminie, wnioskodawcy przysługuje prawo zwrócenia się ze skargą do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który od 25 maja 2018 będzie kwalifikowany jako Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XVI. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361)
2. Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia polubownego porozumienia - przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów ustawy z 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 roku, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Organizator będzie ponosił pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Organizator posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby Organizator stał się niewypłacalny. 

Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302.
https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/d9dbbde8-9fd7-11e5-8781-
01aa75ed71a1/language-pl.

Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje:
Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302:
 Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
 Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
 Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
 Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
 Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny,
podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
 Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach, do rekompensaty.
 W wyjątkowych okolicznościach - na przykład, jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną - podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
 Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
 Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a 
organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
 Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
 Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
 W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone.

Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Organizator wykupił w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61714 Poznań, tel. +48 61 626 66 66,  jeżeli z powodu niewypłacalności Misja Travel Jan Olczykowski dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Dyrektywa (UE) 2015/2302 https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-

/publication/d9dbbde8-9fd7-11e5-878101aa75ed71a1/language-pl przetransponowana do prawa krajowego
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/O/D20172361.pdf.

 

Prosimy, aby przed złożeniem zamówienia na wejściówki, zapoznać się z poniższym regulaminem oraz opisem procedury zamawiania wejściówek.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od otwarcia zapisów tj. od 22 lutego 2019r. od godz. 0:30.

 • 1 Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

 1. #LublinUwielbia– skrótowa nazwa spotkania modlitewnego „LublinUwielbia 2019", którego dotyczy niniejszy Regulamin.
 2. Bilet, Wejściówka– potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika, zapewniającej prawo do udziału Użytkownika w spotkaniu modlitewnym „LublinUwielbia 2019" 29-30 listopada 2019r. Bilet ma wypisany przez Organizatora numer sektora i uprawnia do otrzymania opaski uczestnika, dzięki której można poruszać się po obiekcie, oraz zajmować miejsce w przypisanym sektorze.
 3. Bilet Normalny– bilet przeznaczony dla osób pełnoletnich.
 4. Bilet Ulgowy– bilet przeznaczony dla osób niepełnoletnich (zajmujących krzesełko). Uwaga: bilet nie jest potrzebny dla dzieci, które przywożone są w wózkach lub nosidełkach, tj dzieci, które nie potrzebują rezerwacji miejsca.
 5. Gadżet– towary typu książki, płyty mp3/dvd i inne publikacje, które Użytkownik może zamawiać razem z biletami. Organizator nie zapewnia możliwości zamawiania Gadżetów w całym okresie trwania zapisów.
 6. Biuro– punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Biurem Rekolekcyjnym jest możliwy za pośrednictwem telefonu oraz e-maila w dni robocze. Szczegóły, email oraz telefon podany jest na stronie internetowej https://odnowa.lublin.pl.  Opłata za połączenie z Biurem jest zgodna z posiadaną taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 7. Dzień roboczy– każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Kwota należności– jest to kwota, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu. Kwota ta zawiera koszty wejściówek, koszty wysyłki oraz obniżenia wynikające z rabatów ilościowych oraz upusty na podstawie kodów rabatowych.
 9. Obiekt, Hala Globus – miejsce, w którym odbędzie się spotkanie modlitewne LublinUwielbia 2019.
 10. Organizator– LublinUwielbia 2019 organizowany jest przy współpracy:

  1. Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica (PODMIOT ODPOWIEDZIALNY zwany w Regulaminie ORGANIZATOREM) z siedzibą przy ul. Gospodarczej 7, 20-213 Lublin, , tel. 729-992-049
  2. Centrum Inicjatyw Ekonomicznych FIDES, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin (Kuria Metropolitalna w Lublinie)
 11. Regulamin– niniejszy Regulamin dystrybucji biletów i gadżetów na LublinUwielbia 2019 
 12. Internetowy system zamawiania i realizacji zamówień biletów, System Zapisów– komputerowy system dystrybucji Biletów udostępniony przez Organizatora. System umożliwia obsługę procesu składania zamówień, oraz generowania Biletów.
 13. Użytkownik– każda osoba korzystająca z Systemu na stronie www.odnowa.lublin.pl i nabywająca Bilet za pomocą Systemu.
 • 2 Zasady Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Biletów z wykorzystaniem Systemu na stronie www.odnowa.lublin.pl.
 2. Użytkownik korzystający z Systemu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik może kupić Bilet, korzystając z Systemu Zapisów znajdującego się na stronie odnowa.lublin.pl
 4. Przed zakupem Biletu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez Organizatora pod adresem odnowa.lublin.pl w sekcji #LublinUwielbia – Regulaminy. Właściciel lub zarządca Obiektu, na którym odbędzie się LublinUwielbia 2019, może określić Zasady korzystania z Obiektu. W takich przypadkach obowiązują one Uczestników przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Organizatora.
 • 3 Wejściówki, bilety - informacje podstawowe
 1. BILETY - koszty i inne informacje

  1. Koszt wejściówki wynosi:
   • od 65 złotych do 125 złotych w zależności od wybranego sektora - uczestnik (kwota jest pomniejszona o rabat w przypadku wcześniejszej rejestracji)
   • 0 złotych- ksiądz (księży prosimy o posługę podczas Mszy Świętej)
   • 0 złotych - wolontariusz
  2. Dla dzieci, które z racji swojego wieku nie zajmują miejsca siedzącego na krześle, a przebywają np. w wózku lub nosidełku, nie trzeba nabywać wejściówki.
  3. Wpłaty od uczestników w całości przeznaczane są na pokrycie kosztów organizacji LublinUwielbia 2019 oraz działalności formacyjnej stanowiącej kontynuację spotkania modlitewnego.
  4. Darmowe wejściówki i dofinansowania - gdy 65 złotych to za dużo:
   Fundacja prowadzi m.in działalność polegającą na pozyskiwaniu dodatkowych funduszy, aby pokryć koszty osobom, których nie stać na pokrycie kosztu własnego udziału w spotkaniu modlitewnym.
   Celem tego działania jest uniknięcie sytuacji, że ktokolwiek zrezygnuje z udziału ze spotkania modlitewnego z powodów finansowych.
   ABY SKORZYSTAĆ Z TEJ POMOCY i otrzymać TAŃSZE lub DARMOWE wejściówki należy zamówić wejściówki w zwykłym trybie przez formularz, a następnie skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo z prośbą o niższy koszt lub całkowite dofinansowanie.
   Do skorzystania z wejściówek darmowych zachęcamy wszystkie osoby, których nie stać na pokrycie kosztów udziału w Rekolekcjach.
 2. WYSYŁKA - koszty i inne informacje
  1. W trakcie składania zamówienia Użytkownik, wybiera opcję dostawy:
   jest nią wyłącznie droga elektroniczna. Użytkownik otrzymuje e-mail z z biletem elektronicznym (załącznik plik PDF). Bilet, który znajduje się w załączniku należy wydrukować lub okazać na ekranie smartfona.

 3. Sposoby zamawiania wejściówek
  Niniejszy Regulamin dotyczy internetowego systemu zamówień. Fundacja przyjmuje pieniądze wyłącznie metodą elektroniczną. Z uwagi na szeroki zakres działań jakie prowadzi Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica (ewangelizacja, warsztaty, rekolekcje), biuro na ul. Gospodarczej 7 w Lublinie, nie zajmuje się fizyczną dystrybucją i sprzedażą biletów. Użytkownik dokonuje zapisów wyłącznie przez internet, dokonując płatności przez system obsługi płatności DotPay lub PayPal (np. karta kredytowa) lub przez tradycyjny przelew bankowy.

 4. Bilet - opis
  • Bilet ma formę wydruku papierowego w formacie A4 lub formę elektroniczną plik PDF wyświetlany na urządzeniu Użytkownika
 1. Bilet zawiera kod QR (token) przypisany w systemie Organizatora do rejestracji Użytkownika
 2. Bilet ma wypisany przez Organizatora numer rejestracji oraz sektora.
 3. Organizator przesyła Bilety do samodzielnego wydruku przez Użytkownika.
 1. Bilet traci swoją ważność w przypadku nastąpienia jednej z poniższych okoliczności:
 1. usunięcia nadruków i napisów,
 2. naniesienia skreśleń lub własnoręcznych poprawek (np. numeru miejsca),
 3. jakiekolwiek uszkodzenie biletu, które powoduje utratę lub deformację zawartych na bilecie informacji
 4. poprawnego zeskanowania i zameldowania się w systemie zapisów (bilety są biletami jednokrotnego użytku, tylko ta osoba, która pierwsza dokonała skanowania biletu może korzystać z miejsca w sektorze). Ponowne skanowanie tego samego biletu, nie uprawnia do zajmowania miejsca przez osoby trzecie.
 5. uszkodzenia jego powierzchni szczególnie kodu QR przez nacinanie, nadrywanie, dziurkowanie itd.,
 1. Użytkownik ma możliwość wyboru sektora podczas składania zamówienia.
 • 4 Procedura zamawiania wejściówek w systemie internetowym
 1. ETAP I: Złożenie zamówienia
  Wypełnienie formularza zamówienia, który obejmuje:
  1. wybór sektora
  2. wybór ilości i rodzajów biletów
  3. podanie danych adresowych niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności dostarczenia Biletu w szczególności adres e-mail, oraz innych danych celem identyfikacji Użytkownika i rozwiązania ewentualnych problemów z wejściem na Hale Globus;
  4. zaakceptowanie Regulaminu oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia
  5. wyrażenie zgody na otrzymywanie maili niezwiązanych z zapisami, ale związanych z samym wydarzeniem
  6. wyrażenie zgody lub jej braku na otrzymywanie maili z informacjami o inicjatywach ewangelizacyjnych innych niż LublinUwielbia 2019

 2. ETAP II: Płatność
  Po złożeniu zamówienia, na adres email Zamawiającego wysyłana jest wiadomość z dalszymi instrukcjami. Gdy użytkownik w sekcji płatność wybierze: Przelew tradycyjny termin płatności wynosi 7 dni. Po zaksięgowaniu wpłaty użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający wraz z biletem elektronicznym w załączniku. W przypadku braku wpłaty, zamówienie zostaje anulowane, a rezerwacja miejsc zwolniona.
 3. ETAP III: Wysyłka
  Wysyłka następuje automatycznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Organizatora.  W praktyce dążymy do tego by zamówienia realizować w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty. Jednak w okresach zwiększonej ilości zamówień termin realizacji może wydłużyć się do 5 dni roboczych
 • 5 Reklamacje i zwroty
 1. Reklamacje można składać:
  1. mailowo:
  2. pisemnie na adres:

   Do dyspozycji jest również czat na stronie odnowa.lublin.pl. W praktyce większość spraw staramy się rozwiązać z korzyścią dla Zamawiających w kontakcie telefonicznym. W rzadkich przypadkach nie jest to możliwe i wtedy prosimy o złożenie reklamacji w formie pisemnej.

 2. Termin rozpatrywania reklamacji
  Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Dokładamy jednak wszelkich starań by reklamacje rozpatrywać w ciągu 1-2 dni roboczych od wpłynięcia.

 3. Zwroty
  1. Zgodnie z Art. 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta, gdy mamy do czynienia z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy. Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy za zakupioną wejściówkę. Jednakże w wyjątkowych przypadkach będziemy rozpatrywać możliwość zwrotu biletów do 15 października 2019r.

 4. Wymiana biletów / zmiana miejsca
  1. W uzasadnionych przypadkach jest możliwa wymiana biletów na inne miejsca. Przez uzasadnione przypadki Organizator rozumie:
   1. zmianę miejsca w celu dostosowania do obecności osób niepełnosprawnych
   2. zmianę miejsca w celu dostosowania do obecności dzieci w wózkach i nosidełkach
   3. w wyjątkowych przypadkach złożenie zamówienia na kolejne wejściówki, aby wszystkie zamówienia były usadzone obok siebie

  2. Wystawianie duplikatów
   1. Duplikaty wystawiane są zawsze na te same miejsca, które były pierwotnie zamówione.
   2. Duplikaty wystawiamy uczestnikom na miejscu wydarzenia w przypadkach: zniszczenia lub zagubienia biletu (należy okazać dowód osobisty).
 
W październiku 2017r. podczas spotkania koordynacji rozpoczęliśmy dyskusje nt. wizji Odnowy na przyszłe lata. Niedługo potem powstała strona Odnowy oraz możliwość zapisów na organizowane przez nas wydarzenia drogą internetową. Następnie rozszerzyliśmy strategię formacji, zaplanowaliśmy ewangelizacyjne spotkania otwarte, wydanie podręczników formacyjnych i aplikacji dla wspólnot w Polsce. Wiele pomysłów, które Bóg włożył w nasze serca wymagało nowego podejścia i nowych narzędzi. 

W grudniu 2017r. JE Abp Stanisław Budzik powołał do życia Fundacje Nowa Pięćdziesiątnica, której
 celem jest wspieranie dzieł Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym.

W kwietniu 2018r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. 

FUNDACJA NOWA PIĘĆDZIESIĄTNICA
(KRS: 0000728165, NIP: 7123368540, REGON: 380019960)


Członkowie zarządu:
Nazwisko i imięFunkcja lub stanowisko
Rożek Edyta Monika Członek Zarządu
Cywińska Ewa Członek Zarządu
Ks. Potrapeluk Artur Prezes Zarządu
Żmuda Jadwiga Anna Sekretarz
Smolnicka Karolina Wiceprezes

Statut fundacji: google drive (nowe okno)

Na początku czerwca 2018r., otworzyliśmy biuro Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym oraz Fundacji przy ul. Filaretów 7 w Lublinie

Prowadzenie biura i księgowości oraz charakter podejmowanych przez nas wyzwań niesie ze sobą nowe koszty.
Jeżeli chcesz wesprzeć dzieła ewangelizacyjne w naszej diecezji możesz to zrobić wpłacając dowolną kwotę na nasze konto:

mBank: 42 1140 2004 0000 3802 7761 0402
w tytule proszę wpisać: darowizna na cele statutowe

lub skorzystaj z płatności on-line:
  5zł 10zł | 20zł | 50zł | 100zł | 200zł 

wpłać dowolną kwotę:


 
Dziesięcina dla Fundacji
Dziękujemy za regularne wspieranie Fundacji w formie dziesięciny i comiesięcznych datków. Czy wiesz, że nawet 5zł ma ogromne znaczenie w rozwoju fundacji?

Darowizna
 
 

Bóg zapłać wszystkim darczyńcom, szczególnie Archidiecezji Lubelskiej, wspólnotom z kraju i zagranicy, firmom, Polonii oraz tym, którzy zdecydowali się składać regularną dziesięcinę na dzieła podejmowane przez Fundacje. 
 
Zarząd Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica
ks. Artur Potrapeluk
Karolina Smolnicka
Anna Żmuda
Ewa Cywińska
Edyta Rożek

Podstawowe cele katolickiej Odnowy w Duchu Świętym:

1. Zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.

2. Zachęcanie do zdecydowanego osobistego przyjęcia osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy. Te dwie łaski duchowe często przychodzą łącznie w doświadczeniu zwanym w różnych częściach świata „chrztem w Duchu Świętym” lub „wylaniem Ducha Świętego”, lub „odnowieniem w Duchu Świętym”. Rozumiane są najczęściej jako osobiste przyjęcie łaski chrześcijańskiej inicjacji i umocnienie w chrześcijańskiej służbie dla Kościoła i świata.

3. Popieranie przyjęcia i posługiwania darami duchowymi (charyzmatami) nie tylko w Odnowie Charyzmatycznej, lecz szerzej w Kościele. Te dary zwyczajne i nadzwyczajne ujawniają się obficie wśród świeckich, zakonników i kleru. Ich poprawne zrozumienie i używanie zharmonizowane z innymi elementami życia Kościoła jest źródłem mocy dla chrześcijan w ich drodze ku świętości i w pełnieniu misji.

4. Popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, również ewangelizacji i reewangelizacji chrześcijan jedynie z imienia, ewangelizacji kultury i struktur społecznych. Odnowa szczególnie angażuje się w misję Kościoła głosząc Ewangelię słowem i czynem, ukazując Jezusa Chrystusa przez osobiste świadectwo oraz te uczynki wiary i sprawiedliwości, do których jest powołany każdy chrześcijanin.

5. Pielęgnowanie stałego wzrostu w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła. Odnowa zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, do czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej pod kierunkiem Kościoła i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.

Pierwszym celem Odnowy jest nieustanne nawracanie się, aby być ukierunkowanym na Chrystusa i mieć z Nim osobistą relację.

Wiele osób myśli, że to nawracanie się polega na częstej spowiedzi. Nic bardziej mylnego. Można się często spowiadać i wcale się nie nawracać. Są takie momenty w życiu, że spowiedź jest potężnym nawróceniem. Szczególnie kiedy radykalnie odwracamy się od grzechu i wchodzimy na drogę Prawdy. Tymczasem nieustanne nawracanie się nie polega na spowiedzi, a na ciągłej zmianie sposobu myślenia – z myślenia grzechem na myślenie miłością. Każdy z nas filtruje rzeczywistość. Albo ją filtrujemy przez sito o nazwie „diabeł”, albo ją filtrujemy przez sito o nazwie „Bóg”. Albo wyławiamy z życia dzieła diabła, albo dzieła Boga. Ciągłe nawrócenie polega na tym, że przestajemy się zajmować dziełami diabła, a koncentrujemy się na dziełach Boga. To jest trudne, bo grzech jest ciekawszy. O grzechach łatwiej się rozmawia, grzech łatwiej zobaczyć w drugim człowieku, media wolą mówić o złu. Można nie mieć grzechów ciężkich, a cały czas siedzieć w grzechach – rozmawiać o cudzych grzechach, widzieć grzechy innych, omawiać te grzechy, zasypiać z tymi grzechami, mieć je w głowie podczas modlitwy itd. To wymaga codziennego nawracania się. Odwracanie oczu od dzieł diabła, a koncentrowanie się na dziełach Bożych jest trudne, ale to nasze codzienne zadanie. Aby być z Jezusem w wyjątkowej, osobistej relacji, trzeba być na Nim skoncentrowanym. To wymagające zadanie zostało postawione Odnowie.

Drugi cel Odnowy to przyjęcie Ducha Świętego i zachęcanie do tego innych. Ciągłe nawracanie się jest możliwe we współpracy z Duchem Świętym.

On nas wybija z koncentracji na grzechu i na sobie, a prowadzi do czynienia dzieł Boga na ziemi. Dary i charyzmaty Ducha Świętego ukazują królestwo Boże na ziemi. To samo, co Jezus robił dwa tysiące lat temu, robimy dzisiaj dzięki Duchowi Świętemu, który działa w nas. Przyjęcie chrztu w Duchu Świętym, a później modlitwa za innych, aby doświadczyli tej samej mocy Boga, jest najważniejszym zadaniem Odnowy. To Duch Święty uzdalnia nas do ciągłego nawracania się. Podejmując posługę charyzmatyczną, koncentrujemy się na tym, co Bóg czyni, a więc na dobru. Jeśli żyjemy w obecności Duchu Świętego, to grzech nas nie zatrzymuje w dobru, doświadczamy bowiem, że moc Boża jest większa od każdego grzechu. Jezus już pokonał grzech – teraz tę prawdę trzeba przyjąć i nią żyć. Czy nasze wspólnoty i czy my sami współpracujemy z Duchem Świętym? Możemy praktykować współpracę teoretyczną – czyli znamy to doświadczenie i kiedyś współpracowaliśmy, ale dziś to doświadczenie jest już historią. Zadaj sobie to pytanie: Czy twoja codzienność jest dostrzeganiem działania Ducha Świętego – bo to jest owoc przyjęcia chrztu w Duchu Świętym, czy raczej twoja codzienność jest dostrzeganiem działania złego ducha?

O czym rozmawiasz we wspólnocie? O czym rozmawiasz w rodzinie? O dziełach złego ducha czy o dziełach Ducha Świętego?

Po 50 latach Odnowy w Duchu Świętym mamy bardzo wielu charyzmatyków-teoretyków. Ktoś był na kilkudziesięciu dużych wydarzeniach, gdzie widział znaki i cuda. Potem wraca do domu, nie zmienia swojego stylu myślenia, ale uważa się za charyzmatyka. Gdy przychodzi na spotkania modlitewne, to narzeka. Narzeka przed spotkaniem i po spotkaniu. Gdy patrzy na wspólnotę – widzi zło, a nie dobro. Gdy mowa jest o ewangelizacji, to „nie da się” jest ulubionym komentarzem tej osoby. Zamiast być hojnym dla dzieł Boga, to ciągle widzi brak pieniędzy. Gdy widzi gdzieś dobro, to szuka w nim błędów i zła. Gdy ktoś ze wspólnoty bardziej się angażuje, to pyta: „kto ci pozwolił?” albo: „jakim prawem to czynisz?”. To jest przygnębiające, ale w naszych wspólnotach jest wielu charyzmatyków-teoretyków. To wszystkowiedzący tropiciele błędów i zła. Mówią, że adorują Boga, a przed oczami mają cały czas dzieła diabła. Tymczasem współpracownicy Ducha Świętego wiedzą, że, podejmując posługę charyzmatyczną, narażają się na strzały lecące w ich kierunku. I to z różnych stron: pojawiają się spory w drużynie ewangelizacyjnej, pojawia się krytyka ze strony ludzi światowych (oni bardzo się boją żywej relacji z Bogiem) oraz ze strony ludzi Kościoła. Każdy, kto podejmuje się ewangelizacji, musi się tego spodziewać – mówią o tym Dzieje Apostolskie. Ale fakt, że te strzały lecą, nie może nas koncentrować na przeciwnościach. Bóg nas przed nimi obroni. Prawdziwy charyzmatyk nie przestaje być wpatrzony w Jezusa w obliczu największych trudności. To właśnie wtedy weryfikuje się jego zaufanie Bogu. Charyzmatycy opisani w Dziejach Apostolskich, gdy byli wtrącani do więzienia, to dalej śpiewali pieśni uwielbienia. My tymczasem robimy wszystko, aby do więzienia nie trafić, aby o nas źle nie mówiono. To jest dziś zmora Kościoła i zmora Odnowy. To, że nas krytykują, kiedy widzą w nas grzech – to inna kwestia. Ale my boimy się, że będą nas nazywać fanatykami religijnymi, bo ewangelizujemy na ulicy, bo bronimy życia, małżeństwa, bo prosimy o uzdrowienia i o uwolnienia. Boimy się mówić bez kartki, bo być może chlapniemy jakieś nie do końca przemyślane słowa. Boimy się... Ten lęk nas zabija. Zabija w nas Ducha. Nazywamy się charyzmatykami, ale tak naprawdę był to tylko jakiś epizod w naszym życiu. Dziś, po 50 latach Odnowy w Kościele katolickim, wołamy do każdego, kto ma jakiekolwiek doświadczenie charyzmatyczne:

Nie bój się! Nie bój się, że będą cię krytykować, że cię oczernią, że będą machać przed oczami przepisami prawa. Duch Święty sobie z tym poradzi.

Jeśli tylko masz prawe serce – czyli twoje życie ukryte nie kręci się wokół grzechów cielesnych, pogoni za pieniądzem, używkami, pragnieniem kariery w Kościele – to Duch Święty poradzi sobie ze strzałami, które na ciebie lecą. Duch Święty czyni wszystko nowe. Nie jest to działanie jednorazowe. On czyni wszystko nowe codziennie. Nie możemy się kierować lękiem przed opinią! Niech kieruje nami chęć szukania i znajdowania woli Bożej. Marzeniem Ducha Świętego jest móc przez nas działać cały czas.

Bóg wszystko stworzył w jakimś celu. 

Czymś naturalnym jest, że zdrowe dzieci rosną, nikt nie musi im powtarzać, żeby rosły, to się po prostu dzieje. Każde dziecko ma układ oddechowy, krwionośny itd. te układy ze sobą współpracują i ciało rośnie.

A co powoduje, że wspólnota rośnie?
Wspólnota ma 5 takich układów, 5 celów i ich równowaga jest warunkiem zdrowia i wzrostu. Wszystkie te cele muszą równomiernie współgrać.

Wspólnota może rosnąć dlatego,że pojawia się taki lub inny ksiądz, ale gdy ten odchodzi wspólnota obumiera. Kolejne zagrożenie jest, wtedy kiedy pojawia się osobowość, która chce wszystkim się zajmować, gdy ta osoba odejdzie, to wspólnota obumiera.

Czy taka wspólnota jest zdrowa? Odpowiedź nasuwa się sama - nie. A kiedy jest?
Mamy wiele pomysłów, ale one wszystkie przeminą, a ostoją się jedynie Boże.

Mt 16 – zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.

Są tutaj 2 rzeczy, po pierwsze Kościół musi być budowany, a budowniczym jest Jezus.
Bóg mówi, że potrzebuje ludzi do budowania swojego Kościoła.

Aby wspólnota była zdrowa musimy:
1. Odkryć, jakie są Boże cele.

2. Regularnie przypominać o nich we wspólnocie i w diakoniach.
3. Wprowadzać Boże zasady w funkcjonowaniu całej wspólnoty.

Jeżeli przeżywamy zniechęcenie, warto na nowo uchwycić wizję i przyjrzeć się temu, dlaczego istniejemy. Do czego Bóg nas powołuje? Przeciętny katolik raczej nie odpowie nam, po co istnieje Kościół. Dobrze, jeżeli my będąc we wspólnocie, będziemy umieć odpowiedzieć, po co ona jest.

Zanim podam cele wspólnoty. Chcę bardzo krótko powiedzieć, dlaczego jest to tak ważne.

1. Jedność – kiedy nie znamy wspólnych celów, pojawiają się konflikty, brakuje jasnego celu. Słowo mówi jasno. Bóg chce, żebyśmy byli zjednoczeni w myśli i celu.

2. Powodem definiowania celów jest to, że nie mamy czasu robić wszystkiego, tylko najważniejsze rzeczy. Definiujemy rzeczy, które robimy i zarazem te, których nie robimy. Zanim zaczniemy coś robić zapytamy się, czy to pomoże nam zrealizować cel? Albo czy to, co robię mieści się w celach, do których wspólnota została powołana? Jeżeli nie to nie rób tego.

3. Jasno wyznaczony cel pozwala się skupić na tym, co ważne. Światło skupione ma wielką moc, a rozproszone żadną. Mocno skupionym światłem możemy zapalić ogień, możemy stworzyć laser. Wspólnota skupiona wokół celów ma wielką moc. Jeżeli mamy jasny cel to, czym będziemy się zajmować będzie pociągające, ludzie będą włączać się w dzieła i współpracować.

4. Cele pomagają nam oceniać samych siebie czy robimy to, co Pan Bóg od nas chce.
Gdzie mamy szukać Bożych celów dla naszej wspólnoty?
Oczywiście w Piśmie Świętym. Wszystko to, co robił Jezus na ziemi chce robić również teraz przez swoje ciało, jakim jest Kościół.

Podam 2 fragmenty, które pomogą nam wydobyć 5 celów dla wspólnoty.

Mt 22, 36-40
«Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.  To jest największe i pierwsze przykazanie.  Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

Jezus parafrazując, powiedział: w porządku streszczę całą Biblię. kochaj Boga i bliźniego. Bóg chce, żeby kościół miłował Boga i bliźniego.

Drugi fragment:
Mt 28, 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»

Jezus daje 2 polecenia w wielkim przykazaniu miłości i 3 polecenia w nakazie misyjnym, z tego czerpiemy 5 przyczyn istnienia dla naszej wspólnoty.

Kochaj Boga to inaczej uwielbienie, uwielbiasz Go, kiedy wyrażasz mu swoją miłość, nieważne w jak wielkiej grupie to robisz, czy to wielkie spotkanie modlitewne, czy codzienna Msza w parafii, czy grupka dzielenia, czy to diakonia biblioteki, czy diakonia uwielbienia. Uwielbienie Boga to pierwsza przyczyna, dla jakiej istnieje Kościół.

Kochaj bliźniego, to, innymi słowy, służba. Kiedy kochasz drugiego człowieka to służysz mu. Służba to powołanie każdego chrześcijanina, to dawanie swoich talentów, czasu, umiejętności środków w imieniu Jezusa. Z największego przykazania czerpiemy uwielbienie i służbę.

Ktoś robi stronę www, ktoś upiecze ciasto, ktoś zorganizuje agape, ktoś inny poskłada identyfikatory, stanie na recepcji.

Nakaz misyjny. Jezus chce, żebyśmy czynili uczniów. Odpowiednikiem tego słowa jest Ewangelizacja. Ewangelizacja to dzielenie się dobrą nowiną o tym, że Bóg Jezus Chrystus przyszedł na ziemie w ludzkim ciele, żył tu doskonale i pokazał jak mamy żyć, rozwijać więź z Ojcem, potem został ukrzyżowany, umarł i na 3 dzień zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Pewnego dnia wróci na ziemie, by zebrać całą rodzinę Bożego Kościoła. To jest dobra nowina i mamy się nią dzielić. Zostaliśmy stworzeni przez Boga i dla Boga, jeżeli tego nie będziemy rozumieć nasze życie nie będzie mieć sensu. Dlatego jedną z przyczyn jest dzielenie się Dobrą Nowiną - Ewangelizacja.

Dalej. Mamy chrzcić. Dlaczego jest to przyczyną istnienia Kościoła?
Chrzest reprezentuje to, co się dzieje z Tobą. Chrzest czyni Cię chrześcijaninem, jesteś zanurzony w śmierci Chrystusa, chrzest jest bramą sakramentów, chrzest wskazuje na to, co się z Tobą stało. Jesteś włączony do Kościoła. To zakomunikowanie całemu światu, że wierzę w Jezusa, jestem częścią Bożej rodziny. Jestem włączony w Kościół, to symbol i sygnał, że jestem częścią społeczności Bożej rodziny. Bóg stworzył Kościół i powołał wspólnotę jako społeczność, należmy do Boga i do siebie nawzajem. To się poniekąd przenika ze służbą. 

Jezus mówi Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem czyli uczniostwo. Nie tylko zdobywamy ludzi, ale także uczymy, przyprowadzamy do Jezusa, pomagamy dojrzewać w relacji i więzi z Bogiem, formujemy się.

Uwielbienie, Służba, Ewangelizacja, Społeczność, Uczniostwo

Co jest celem wspólnoty?

Przyprowadzić ludzi do Jezusa Chrystusa (ewangelizacja) 
i członkostwa w Jego rodzinie (społeczność)
by pomóc im dochodzić do dojrzałości (uczniostwo), 
wyposażyć do służby w kościele i misji życiowej w świecie (służba), w celu wywyższenia Boga (uwielbienie).

Każda wspólnota powinna sama zapytać Pana Boga i rozeznać, co jest jej misją. Warto zrobić sobie rachunek sumienia i zobaczyć jak moja wspólnota realizuje te 5 celów. Jednak należy pamiętać, że sama metoda nas nie zbawi. Strategia i metody to tylko narzędzia, które pomogą uporządkować działania.

Formacja chrześcijańska jest stałym procesem upodabniania się do Chrystusa pod kierownictwem Ducha Świętego (Adhortacja JP II Christifidelis laici 57). 

Celem formacji jest coraz pełniejsze odkrywanie swojego osobistego powołania oraz gotowość, by tym powołaniem żyć.


KAŻDA GRUPA, KTÓRA SŁUŻY POWINNA SIĘ FORMOWAĆ, by rozpoznawać, co złożył w nas Bóg, pogłębiać te dary oraz lepiej je rozumieć.


Jako Koordynacja Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej proponujemy następującą formację:

DLA LIDERÓW I PASTERZY

Osoby, które biorą duchową odpowiedzialność za innych, powinny uczestniczyć w formacji ponadwspólnotowej. Jako Liderzy i Pasterze Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, stajemy na modlitwie, aby rozeznawać wolę Bożą oraz odpowiedzieć na potrzeby formacyjne naszych wspólnot.

Regularnie spotykamy się na Eucharystii, dzielimy się doświadczeniami wiary i przeżywanymi bolączkami, otaczamy się wzajemną modlitwą, organizujemy wspólne wyprawy. Comiesięczne spotkania modlitewno-organizacyjne sprawiają, że tworzymy wspólnotę liderów, dzięki czemu poznajemy się i służymy sobie nawzajem również w wymiarze wspólnota-wspólnocie. Dwa razy w roku przeżywamy weekendowe dni skupienia.

 DLA ANIMATORÓW

Szkoła Animatora to cykl atrakcyjnych weekendów rekolekcyjnych, które łączą w sobie formację intelektualną, ludzką i duchową. Formacja duchowa wprowadza na drogę "drugiego nawrócenia", polegającego na stałej przemianie człowieka, który umiera dla siebie, a otwiera się na zbawcze działanie Chrystusa. Formacja ludzka polega na uczestnictwie w warsztatach z zakresu komunikacji interpersonalnej, kształtowaniu postawy odpowiedzialnego przywództwa. Formacja intelektualna jest wprowadzeniem w istotne treści dotyczące Odnowy w Duchu Świętym, roli animatora, sposobów pracy w grupie, rozeznawania, podejmowania dzieł ewangelizacji, prowadzenia spotkań modlitewnych.

Najlepiej aby cykl formacyjny "Szkoła Animatora - stopień 1" rozpoczynały osoby, które przeszły etap podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, a od czasu ich uczestniczenia w REO minęło nie mniej niż pełne 2 lata. Wymagany wiek to ukończone 18 lat.

Rekolekcje przeznaczone są dla osób na stałe formujących się we wspólnotach Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej. Warunkiem uczestnictwa w Szkole Animatora jest posłanie uczestnika przez Lidera lub Pasterza wspólnoty (jednorazowa ustna zgoda)Uczestnicy Szkoły Animatora mogą korzystać na zmianę z dowolnej formy spotkań (forma weekendowa wyjazdowa lub forma stacjonarna w 2 różnych terminach - bloki A i B - Lublin). 

 DLA MUZYKÓW I DIAKONII UWIELBIENIA

Szkoła Uwielbienia, formacja muzyczna dla osób, które prowadzą spotkania modlitewne - formacja 2-letnia. Instrumentaliści i osoby prowadzące modlitwę spotykają się raz w miesiącu, aby słuchać konferencji, ćwiczyć warsztat i po prostu żyć uwielbieniem. ,,Uwielbienie to postawienie Boga w centrum, chcemy aby nasze uwielbienie stawało się stylem naszego życia" - mówi s. Tomasza Potrzebowska CSC, odpowiedzialna za część teoretyczną. Warsztaty prowadzi doświadczona ekipa z Koszalina na czele z Anną Jachimowicz (dyrygent). Za diakonię uwielbienia odpowiedzialna jest Małgorzata Kalisz -

DLA WSTAWIENNIKÓW

Kursy modlitwy wstawienniczej, kurs podstawowy + pogłębiony (weekend) przeznaczone są dla osób posługujących taką modlitwą w gronie wspólnoty oraz podczas większych otwartych spotkań ewangelizacyjnych z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Modlitwa wstawiennicza jest jedną z podstawowych cech Odnowy w Duchu Świętym. 

"Modlitwa wstawiennicza wymaga dwóch rzeczy: odwagi, czyli parezji, i cierpliwości. Jeśli chcę, aby Pan wysłuchał czegoś, o co Go proszę, to muszę iść i to wiele razy, zapukać do drzwi, zapukać do serca Bożego" - powiedział Ojciec Święty Franciszek i wskazał na konieczność wytrwałego zaangażowania w modlitwie wstawienniczej, zmagania się. "Niech Pan da nam tę łaskę. Łaskę modlitwy przed Bogiem z wolnością, jak dzieci; modlitwy natarczywej, modlitwy cierpliwej. Przede wszystkim jednak, by modlić się ze świadomością, że rozmawiam z moim Ojcem, a mój Ojciec mnie wysłucha. Niech Pan pomoże nam iść naprzód w tej modlitwie wstawienniczej".

DLA KAPŁANÓW

SZKOŁA PROROKÓW adresowana jest do wszystkich kapłanów z Archidiecezji Lubelskiej i diecezji sąsiednich. Odpowiedzialnym za Szkołę jest ks. prof. Krzysztof Guzowski. Spotykamy się raz w miesiącu na medytacji i dzieleniu Słowem, by odkrywać, co Duch Święty mówi do Kościoła. Szkoła Proroków to również modlitwa wstawiennicza kapłanów za kapłanów. Spotkania mają charakter kameralny.

Zarys programowy inicjatywy.
Czy nie wydaje się nam dziwne, że w XXI wieku spośród trzech Osób Trójcy Świętej najmniej znany jest Duch Święty, od mocy i obecności którego zależy istnienie i rozwój Kościoła oraz zbawienie świata? Jeśli tylko pobieżnie wczytamy się w pisma Nowego Testamentu, to się dowiemy, że dzieło Chrystusa rozprzestrzeniło się na cały świat wraz z Zesłaniem Ducha Świętego, którym chrześcijanie są namaszczeni i uświęceni, by tworzyć jedno Ciało mistyczne. Poznawanie Ducha Świętego i sposobów Jego działania jest obowiązkiem wszystkich chrześcijan, a zwłaszcza tych, którzy pełnią zadanie nauczania, by mogli nieść światu nadzieję.

ORĘDZIE WIELKOPOSTNE I ORĘDZIE ADWENTOWE (DZIEŃ JEDNOŚCI WSPÓLNOT)
kliknij: zobacz film

Dzień Jedności Wspólnot w Duchu Świętym odbywa się 2 razy w roku. Jest to czas wspólnej modlitwy, formacji, uwielbienia Boga i słuchania Słowa Bożego. Konferencje głoszą specjalni goście z Polski i z zagranicy. W spotkaniach uczestniczą wspólnoty Odnowy z archidiecezji lubelskiej m.in. z Lublina, Puław, Świdnika, Chełma, Lubartowa, Poniatowej i Łęcznej. Orędzia mają charakter zamknięty.

FORUM CHARYZMATYCZNE I #LUBLINUWIELBIA

Forum Charyzmatyczne to wołanie o Ducha Świętego i modlitwa o przebudzenie charyzmatów. Wydarzenie w pierwszej kolejności skierowane jest do osób formujących się we wspólnotach (należy wykupić bilet). Wyjątkowi goście z całej Polski, warsztaty innowacji – promocja ewangelizacyjnej aplikacji na telefon.

#LublinUwielbia – 24h uwielbienie, spotkanie podzielone na bloki tematyczne, konferencje, świadectwa, adoracja, modlitwa wstawiennicza, uwielbienie.

 

KURSY POGŁĘBIAJĄCE FORMACJE WE WSPÓLNOCIE...

w ramach SNE - Lubelskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji ,,Miriam". Celem i misją Szkoły jest formowanie uczniów Jezusa i apostołów, którzy będą formowali kolejne pokolenia ewangelizatorów by głosić Dobrą Nowinę. Lubelska Szkoła Nowej Ewangelizacji jest córką Międzynarodowej Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA) założonej przez Jose Prado Floresa. Szkoły Nowej Ewangelizacji w swej strukturze znajdują się poza ,,Odnową" lecz tworząc ewangelizatorów wpisują się w jedną z podstawowych misji wspólnot charyzmatycznych - głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego.

PODRĘCZNIKI FORMACYJNE I SEMINARIA DLA ODNOWY

 

Podręcznik Tajemnica wiary, rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym, znany szerzej jako Seminarium Odnowy Wiary (SOW) otwiera przed nami podwoje formacji. Ten podręcznik świadomie jest tak prosty - aż ascetyczny. Jego przygotowanie zostało poprzedzone dziesiątkami lat doświadczeń i tysiącami przeprowadzonych rekolekcji. 

Elementami stałymi tych rekolekcji w każdym tygodniu są:
- spotkanie modlitewne całej wspólnoty (z modlitwą uwielbienia)
- katecheza (z wezwaniem do uczynienia kroku wiary)
- dzielenie się świadectwem wiary w małej grupie
- codzienne, osobiste rozważanie wskazanego fragmentu Słowa Bożego (w domu).

Podręcznik Tajemnica wiary to pierwszy z naszych podręczników formacyjnych. Zapraszamy do sklepu, aby zapoznać się z innymi.Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu